ÀREES DE TREBALL

Identitat Visual Corporativa

Des del disseny d'una marca o la creació d'un nom,
definim aplicacions diverses i el branding strategy,
per ajudar a construir i transmetre una imatge i uns
valors d'una identitat corporativa.

Disseny Editorial

El coneixement del sector ens permet realitzar des de petites peces fins al disseny i la maquetació de publicacions més globals, per a llançaments de pro-ducte o col.leccions
ja creades.

Gràfica a l'Espai

Petits i grans projectes: dissenyem expo-sicions, instal·lacions efímeres com esdeveniments i estands, també botigues i llocs de treball. La identitat portada a l'espai pot transmetre
una diversitat de sensacions, experiències, diferenciació...
i coneixement.

Disseny Dinàmic

Creativitat, impacte i missatge per sobre-viure a la saturació d'internet, realitzem petits formats audiovisuals i projectes espe-cífics per a webs.

Publicitat

Amb l'objectiu d'optimitzar les inversions en comunicació, planifiquem campanyes de forma integral:
des de la conceptualit-zació fins la producció, passant
per la creativitat, el disseny i la planificació dels mitjans.

Planificació Estratègica del Disseny

Consultoria orientada a integrar estratègia i disseny
per assolir la màxima eficàcia amb un disseny de qualitat.